55.000 € για ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΔΑ : 55.000 € για παροχή προτύπων συμβουλευτικού χαρακτήρα (τεχνική υποστήριξη) για τη δημιουργία ειδικών ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε επιλεγμένους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού

ΑΔΑ : ΩΖΨ465ΧΘΨ-1Γ3) Έγκριση Πρακτικών των υπ. αρ. 3/20.7.2017 & 4/21/.7.2017 Συνεδρίασεων της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού και Κατακύρωση του με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/44/21201/3.7.2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας».

Αναδημοσίευση από eperifereia.wordpress.com

Ν. 4484/2017 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Έρχονται αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, από Νοέμβριο πιο γρήγορες οι αποζημιώσεις του 2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ 110-1-10-2017
Άρθρο 65 Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1.α) Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά τα οικονομικά έτη 2015 και 2016,…..

Δελτίο τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα Στοιχεία της ετήσιας έρευνας

Κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι:
Τα εργατικά ατυχήματα παρουσίασαν αύξηση 5,1% σε σχέση με το 2014.

Από το σύνολο των 4.459 εργατικών ατυχημάτων του 2015, τα 3.237 συνέβησαν σε άνδρες και τα 1.222 σε γυναίκες.

Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανήλθαν σε 45 το 2015 έναντι 46 το 2014.

Από τα 4.459 εργατικά ατυχήματα τα 708 συνέβησαν σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 40-44 ετών, και τα 682 σε
άτομα της ηλικιακής ομάδας 35-39 ετών.

περισσότερα  εδώ

Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ. Κύρια πορίσματα της έ κ θ ε σ η ς τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Παρατηρητηρίου για την Απασχόληση του Eurofound

Κύρια πορίσματα της έ κ θ ε σ η ς τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Παρατηρητηρίου για την Απασχόληση του Eurofound

Οι αλλαγές στην απασχόληση το διάστημα 2011 – 2016 – Το δεύτερο τρίμηνο του 2016 υπήρχαν οκτώ επιπλέον εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ σε σύγκριση με τρία χρόνια νωρίτερα.

Από το 2013 παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στις πιο χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας . Με βάση τα συνολικά στοιχεία για την Ευρώπη τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης σημειώθηκαν στις χαμηλά και μέτρια αμειβόμενες θέσεις, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο αφού η ανάκαμψη στηρίχθηκε κυρίως στην κατανάλωση.

Περισσότερες από επτά στις δέκα θέσεις εργασίας στην ΕΕ αφορούν πλέον τον τομέα των υπηρεσιών, έναν τομέα ο οποίος έχει από μόνος του προσθέσει πάνω από οκτώ εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ από το 2011.

Ο ρόλος του κράτους ως εργοδότη:
Ο πλέον άμεσος αντίκτυπος στη δομή της απασχόλησης, σχετίζεται με το ρόλο του κράτους ως εργοδότη και πως αυτός άλλαξε την περίοδο της κρίσης. Στα περισσότερα κράτη μέλη, το κράτος συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ 15% με 35% στη συνολική απασχόληση.

Σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση, οι πολιτικές κατευθύνσεις και επιλογές- για μείωση ή αύξηση των δημόσιων δαπανών σε αυτούς τους τομείς – έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δομή και στην τροπή των μεταβολών που καταγράφονται στη συνολική απασχόληση, ιδιαίτερα σε ότι σχετίζεται με μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις και στις μισθολογικές ανισότητες:
Η ζήτηση σε αυτούς τους τομείς τείνει να υπερτερεί σε κλάδους που απαιτούν υψηλότερες δεξιότητες.
Κατά την περίοδο της κορύφωσης της λιτότητας (δηλαδή μεταξύ 2010-2013), σημειώθηκε σαφής μεταβολή στην τάση αύξησης της απασχόλησης από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα,

Επιπλέον σημειώθηκε α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ η σ υ ρ ρ ί κ ν ω σ η ( π ά ν ω  α π ό  έ ν α εκατομμύριο θέσεις εργασίας ή 6% απασχόλησης),στη δημόσια διοίκηση.
– Αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 1,5 εκατομμύριο από το 2013 καταγράφεται και στον τομέα της μεταποίησης. Αναλογικά, οι χώρες της ΕΕ των 13 (όσες δηλαδή εντάχθηκαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά) ήταν εκείνες που επωφελήθηκαν κυρίως από την νέα απασχόληση στη μεταποίηση.
– Σε πολλούς από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς απασχόλησης, το ποσοστό των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόμενων έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιμήκυνση του εργασιακού βίου και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης αποτελούν σημαντικές αιτίες της πρόσφατης αύξησης της απασχόλησης .
Αλλαγές στην απασχόληση και μισθολογικές ανισότητες:
– οι κατηγορίες επαγγελμάτων συνιστούν βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών μισθολογικών ανισοτήτων. Αυτό ερμηνεύεται κυρίως στο ότι η επαγγελματική εξειδίκευση αντικατοπτρίζει και μεταφέρει τις συνέπειες μισθολογικών ανισοτήτων που προκαλούν άλλοι παράγοντες, όπως: το ανθρώπινο κεφάλαιο, η κοινωνική τάξη και ο διαχωρισμός με βάση το φύλο και η ηλικία.
– Παρότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανά την Ευρώπη στα επίπεδα μισθολογικής ανισότητας, οι επαγγελματικές κατηγορίες αντικατοπτρίζουν με εξαιρετικά παρόμοιο τρόπο την (ανισο) κατανομή των μισθών σε όλες τις χώρες. Η κατανομή των μισθολογικών διακυμάνσεων μεταξύ διαφορετικών και εντός των ίδιων επαγγελμάτων καθώς και η ιεραρχία
των μισθών ανά επάγγελμα (ποια επαγγέλματα πληρώνουν περισσότερο και ποια λιγότερο) είναι ουσιαστικά η ίδια σε όλες τις χώρες. Οι πραγματικές διαφορές μεταξύ των μισθών που καταβάλλονται ανά επάγγελμα και ο βαθμός στον οποίο αυτές
κατατάσσονται σε ευρείες κατηγορίες ή συνδέονται με διαφορές στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι πτυχές που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.
– Παρά τη γενίκευση της πόλωσης μεταξύ των επαγγελμάτων στην Ευρώπη αμέσως μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, οι διαφορές αυτές δεν είναι η κύρια αιτία που καθόρισε τη μισθολογική ανισότητα και το πώς αυτή εξελίχθηκε στο διάστημα
της τελευτσίας δεκαετίας. Οι μεταβολές στην κ α τ α ν ο μ ή τ ω ν μ ι σ θ ώ ν ε ν τ ό ς τ ω ν ί δ ι ω ν επαγγελματικών κατηγοριών ήταν εντονότερες και συμμετείχαν περισσότερο στην αύξηση της συνολικής μισθολογικής ανισότητας.